Dhadas (2014)

  • Movie : Dhadas (2014)
  • Produced by: Sai Siddhi Movies
  • Director : Pramod Sawant
  • Cast : Rohit Dalvi, Vishal Khair, Pravin Shigvan, Julisha Raut, Priya Maya
  • Genre : Drama
  • Release Date : Jun 20, 2014